Založ si blog

Evolúcia neskončila! Pokračuje a formuje nový ľudský druh!

Len málokto z nás si uvedomuje, v akej nesmierne vážnej dobe žijeme. Avšak podvedomé tušenie čohosi zásadného, veľkého a neznámeho sa prejavuje množstvom rôznorodých katastrofických predpovedí, zvestovaní konca sveta, posledného súdu, alebo apokalyptických udalostí.

Podobných podnetov prichádza v súčasnosti zo všetkých strán naozaj až také veľké množstvo, že naprostá väčšina ľudí sa k nim už správa veľmi rezervovane. Časom totiž nadobudli presvedčenie, že ak sa doteraz v ich bezprostrednej blízkosti takmer nič z predpovedaných udalosti neudialo, tak sa pravdepodobne v najbližšej dobe ani nič neudeje. No a tým je potom všetko vybavené a ľudia si aj naďalej pokojne a nerušene kráčajú po svojich zabehaných cestách.

Ale jedna stará ľudová múdrosť hovorí: Bez vetra sa ani lístok nepohne! Z týchto slov možno vyvodiť, že desiatky výstrah a predpovedí, ktoré, hoci sa aj nesplnili, môžu mať predsa len istý spoločný, reálny základ, prameniaci z tušenia čohosi osudového. No a z nedostatku poznania pravých príčin a súvislostí sa potom ľudia snažia o vysvetlenie si týchto skutočností, v rámci svojich znalostí a svojej chápavosti.

Aká je teda pravda? Čo sa naozaj skrýva za všetkými podobnými predpoveďami? V našej snahe po pochopení podstaty problému bude veľmi užitočné pozrieť sa hlbšie do dávnej minulosti, v ktorej, do určitej miery podobné dianie, alebo inými slovami „veľký vývojový zlom v evolučnom procese na zemi“, už prebehol.

Prenesme sa teda o desaťtisíce rokov dozadu, kedy tvorili jaštery rôznych, neraz i gigantických rozmerov, dominantný živočíšny druh na zemi. Ale napriek dlhému obdobiu nadvlády došlo zrazu, v pomerne krátkom časovom rozmedzí a z doposiaľ nie celkom presne ujasnených príčin, k ich vyhynutiu. Ich doterajšie dominantné postavenie bolo zaujaté novým živočíšnym druhom, a síce cicavcami, z ktorého sa neskôr, v evolučnom procese vyvinul človek.

Existujú viaceré teórie, snažiace sa vysvetliť, prečo k tomu došlo. Každopádne sa to však prejavilo tak zásadnou zmenou životných podmienok na zemi, ktoré následne spôsobili kolaps jedného celého živočíšneho druhu. Ale zase naopak, práve takéto podmienky vytvorili vhodnú pôdu pre rozvoj iného druhu, ktorého vývoj smeroval v priamej línii až k človeku, ako vrcholu evolučného procesu na našej planéte.

Išlo teda o jeden z veľkých, zásadných a cielených vývojových zlomov v dejinách našej planéty. Prebehol v presne stanovenom čase a jeho úlohou bolo posunúť vývoj k vyšším formám života, pretože základným zákonom pohybu, ktorým je poháňané celé stvorenie, je vynucované iba neustále zdokonaľovanie a vzostup. No a všetko, čo naplnilo krajné medze svojich možností, všetko neschopné podriadiť sa vyšším požiadavkám, je odsúdené na zánik, aby tým uvoľnilo cestu k ďalším možnostiam rozvoja smerom k vyššiemu, krajšiemu a dokonalejšiemu.

A tento proces nemožno zastaviť! Ani dnes! Železný zákon trvalého pohybu smeruje všetko vo stvorení k stále vyššiemu zdokonaleniu. Ľudia s citlivejším vnímaním už dlhšiu dobu podvedome čoraz nástojčivejšie vyciťujú, že časové ohraničenie evolučného vývoja človeka súčasného typu dosahuje svojho vrcholu. Vrcholu, ktorý je predzvesťou zmeny!

Cesta vývoja ľudského druhu, od jeho zrodu až po súčasnosť, sa neustále opierala, a aj doteraz opiera, o známy zákon džungle – právo silnejšieho, ktorý vždy tvoril základný princíp spôsobu ich myslenia. Tento živočíšny a egoistický spôsob uvažovania bol príčinou mnohých mocenských sporov, konfliktov a vojen, a ešte aj v súčasnosti tvorí rozhodujúcu hybnú silu hospodársko – ekonomického „pokroku“. Je nositeľom nezdravých vzťahov medzi ľuďmi a medzi národmi, príčinou bezohľadného ničenia a drancovania všetkých prírodných zdrojov, slepo strhávajúci život na zemi až na pokraj záhuby.

V dostatočne veľkom časovom predstihu však bolo ľuďom oznámené, že podobný spôsob myslenia nemôže byť a ani nebude trvalým. Preto ho je treba postupne transformovať opačným smerom, a síce, smerom k ohľaduplnosti, súciteniu a spolupráci. Nie teda preferovanie bezohľadného práva silnejšieho, inteligentnejšieho, ekonomicky a hospodársky zdatnejšieho, ale naopak, uprednostňovanie lásky k blížnemu, ako k sebe samému, pretože práve tento, v ľudskom myslení nový princíp, sa stane nevyhnutnou podmienkou života na zemi už v blízkej budúcnosti.

Ako dôjde k tak zásadnej a prevratnej premene starého myslenia na nové? Presne tak, ako v prípade vyhynutia dinosaurov a vzostupu cicavcov. To znamená, zásadnou zmenou životných podmienok, ktorá bude spôsobená určitým druhom vesmírneho žiarenia, ovplyvňujúceho centrum myslenia v ľudskom mozgu. Pôjde o žiarenie, požadujúce a vynucujúce omnoho vyšší štandard kvality myslenia, než na aké sme boli zvyknutí po tisícročia. Či už v oblasti jeho čistoty, vzťahov k iným ľuďom, alebo miery pochopenia poslania a postavenia človeka vo stvorení.

A všetko prebehne presne tak, ako to na zemi doposiaľ vždy prebiehalo. Tí, ktorí sa budú schopní prispôsobiť prežijú a tí, čo toho schopní nebudú zahynú. Evolučný proces totiž nikdy nebol ničím iným, ako schopnosťou úspešného prispôsobovania sa živých organizmov neustále sa meniacim podmienkam. A tieto podmienky boli vždy účelne utvárané tak, aby chcená niť ďalšieho vývoja smerovala k čoraz väčšej dokonalosti.

No a citliví ľudia z rôznych náboženských skupín a združení, podvedome vyciťujúci blížiaci sa veľký vývojový zlom na našej planéte, sa snažia sprostredkúvať túto skutočnosť ostatným v rámci svojho chápania a svojej duchovnej úrovne. Ale mnohokrát je to nimi podávané skreslene, s tendenčným podfarbením, alebo žiaľ, neraz i s vedomým zavádzaním.

Ak sa teda hovorí o konci sveta, bude to koniec, ale starého sveta. Ak sa hovorí o apokalypse, bude to zničenie, ale samovoľné zničenie všetkého, neschopného držať krok s novými požiadavkami. Ak sa hovorí o tisícročnej ríši, čo už tiež samozrejme bolo zneužité, bude to život na zemi, tvrdo vynútený zásadnou zmenou životných podmienok, ktoré nikomu neumožnia myslieť tak, ako doposiaľ bez toho, že by u neho nedošlo k chorobe, k poškodeniu mysle, a bez rýchlej zmeny i k smrti.

Všetko bude nové! Nikto a nič sa nevyhne novým požiadavkám! Prispôsobenie sa a podriadenie sa prinesie každému, kto tak učiní, posilnenie a vzostup. Avšak tvrdošijné ľpenie na starom spôsobe myslenia prinesie chorobu, úder a v krajnom prípade definitívnu stratu možnosti ďalšieho vývoja na tejto zemi.

Prvoradá požiadavka dnešnej doby preto znie: Urýchlene zmeňme svoje myslenie, pretože nečestným, nemravným, nečistým a povrchným uvažovaním si spôsobíme poškodenie zdravia! V zákone trvalého pohybu sa zachvievajúci vesmírny evolučný proces totiž nemôže zastaviť nikto, dokonca ani odpor celého ľudstva, pretože čas dozrel a nízkym spôsobom mysliaci ľudský druh stojí tesne pred vyhynutím!

Teraz, v tejto vážnej chvíli, keď sa stvorenie zbavuje všetkých hnilých plodov, aby uvoľnilo cestu novému životu, záleží na každom z nás, nakoľko sa on osobne zo všetkých síl vynasnaží, aby neskončil kdesi bokom, na vedľajšej koľaji, medzi nepotrebnými a neschopnými ďalšieho, nevyhnutného vývojového kroku vo stvorení. Nech sa preto všetci tí, ktorí doposiaľ ešte duchovne neoslepli a neohluchli, zamyslia nad týmto varovnými slovami. Mali by si dať prácu, o všetkom vážne pouvažovať, lebo práve to sa teraz od nich požaduje. Ak však zostanú aj naďalej ľahostajnými, sami seba označujú za stratených.

Živorenie kvôli neschopnosti nadýchnuť sa Svetla

20.05.2024

Tento text odhaľuje podstatu celkovej biedy ľudstva i jednotlivcov. Je ale zároveň návodom, ako sa tejto biedy zbaviť. Ako sa stať spoločenstvom skutočných, pravých a naozaj hodnotných ľudí, ktorí nášmu súčasnému svetu tak fatálne chýbajú. My ľudia žijeme vo svete hmoty. Vo svete najhrubšej hmotnosti, alebo hrubohmotnosti. Podstatu a obmedzenie nášho hrubohmotného [...]

Len pravé dobro prináša naozaj dobro! Žiaľ, takéto dobro chýba

16.05.2024

Jednou zo základných vlastností človeka je, že musí neustále niečo chcieť. Človek nie je schopný ani na okamžik zastaviť vlastné chcenie, pretože je k nemu tlačený vyššou silou, ktorá prúdi univerzom. Je to neviditeľná, neutrálna sila, prúdiaca zhora, ktorá núti všetko živé do neustáleho pohybu. Do pohybu telesného, ako i duševného. Táto neutrálna sila pôsobí [...]

Ľudia! Úbohé bytosti, ovládané svojimi sklonmi

13.05.2024

Všetko, čo na svete jestvuje, môže človek využívať. Môže mať záľubu v mnohých veciach a môže sa im venovať. Nikdy by ale nemal dopustiť, aby ho tieto veci ovládli. Aby sa upriamil iba na ne. Aby ich postavil na prvé miesto a všetko ostatné začal odsúvať na vedľajšiu koľaj. Takýmto spôsobom si totiž, vo vzťahu k svojmu vlastnému duševnému obzoru, zužujeme [...]

Robert Kaliňák

Kaliňák: Po zasadnutí Bezpečnostnej rady predstavia členovia prvé návrhy opatrení

21.05.2024 17:04

Po stredajšom plánovanom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR sa dozvieme, aká je aktuálna situácia po atentáte na Roberta Fica.

Izrael / Vojak / Armáda / Gaza /

Už žiadny priamy prenos z Gazy. Izrael zhabal novinárom kamery

21.05.2024 16:42

Izrael vyzval "národy civilizovaného sveta", aby vystúpili proti žiadosti hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) o vydanie zatykačov na členov vlády.

železnica, cyklotrasa, Poltár, Rimavská Sobota

Tragédia na železničnej stanici v Nitre, o život prišiel 16-ročný chlapec

21.05.2024 16:40

Policajná hliadka našla telo bez známok života v blízkosti železničnej trate pod sídliskom Klokočina.

taraba

Taraba avizuje zmeny pri novele zákona o ochrane prírody

21.05.2024 16:27

Novele zákona o ochrane prírody a krajiny sa parlament venuje v skrátenom legislatívnom konaní.

milansupa

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 159
Celková čítanosť: 237811x
Priemerná čítanosť článkov: 1496x

Autor blogu