Založ si blog

Odhaľovanie tajomstiev astrálneho sveta

Žijeme v dobe súdu a očisty zeme, kedy by ľudia nemali mať nijaké duchovné tajomstva. Naopak, mali by byť plne duchovne vedomí, aby mohli vedome kráčať k Svetlu a jeho cestami. Aby pri tom dokázali vedome využiť všetky pomoci, ktoré sa im ponúkajú.

A jednou z takýchto pomocí je aj znalosť astrálnych úrovní, nachádzajúcich sa v najbližšej blízkosti našej najhrubšej materiálnej úrovne.

My v súčasnosti žijeme v najhrubšej hmotnosti a astrálne úrovne sa nachádzajú v úrovni strednej hmotnosti. Ide teda o úrovne jemnejšieho druhu, než je tá naša súčasná. Preto sú nám fyzickými očami neviditeľné. Sú však viditeľné ľuďom, ktorí dokázali aktivovať svoj jemnejší zrak. Sú ale tiež zároveň vnímateľné úplne všetkým, ktorí dokážu aktivovať svoje jemnejšie cítenie.

Astrálne úrovne sú dvojakého druhu. Prvou je astrálna úroveň k zemi prichádzajúca a druhou je astrálna úroveň od zeme odchádzajúca.

To, čo k zemi prichádza, prichádza k nej zhora, a preto to má ideálnu podobu. To, čo od zeme odchádza je tvorené myšlienkovými a citovými formami ľudí, a preto to má takú podobu, akú tomu dávajú ľudia kvalitou svojho cítenia a myslenia. Astrálna úroveň od zeme odchádzajúca odzrkadľuje výšku duchovnej úrovne a duchovnej zrelosti obyvateľstva našej planéty.

To znamená, že v úrovni strednej hmotnosti vznikajú prostredníctvom myšlienkových foriem, a v úrovni jemnej hmotnosti prostredníctvom citových foriem krajiny a mestá, plne zodpovedajúce ich kvalite. Aká je táto kvalita je možné odvodiť z kvality ľudského vnútorného života.

V astrálnej úrovni zo zeme odchádzajúcej vzniká duplicitná kópia našej planéty, zodpovedajúca úrovni a charakteru myslenia a cítenia jej obyvateľstva. Inými slovami vyjadrené, to, čo nosíme na zemi skryté vo svojich hlavách sa v astrálnej úrovni stáva realitou. Presne takou istou realitou, v akej my žijeme dnes. Do tejto reality sa dostaneme po odložení svojho materiálneho tela.

Spôsobom, charakterom a kvalitou svojho cítenia a myslenia neustále nevedomky formujeme astrálny svet a do tohto sveta potom vstúpime v našej duševnej podobe. V tomto svete budeme prežívať rôzne stupne pekla, ak naše myslenie a cítenie bolo zlé a falošné, alebo v ňom budeme prežívať rôzne úrovne neba, ak naše myslenie a cítenie bolo dobré a čisté. Ak bolo dobré a čisté, budeme môcť stúpať do najjemnejších sfér hrubej hmotnosti, odtiaľ potom do jemnohmotnosti a z jemnohmotnosti do večnej ríše ducha, čiže do konečného cieľa nášho putovania všetkými svetmi a úrovňami.

Preto nám autor knihy, odhaľujúcej všetky tajomstva stvorenia s názvom „Vo Svetle Pravdy“ odporúča, aby sme sa neustále snažili o dobré chcenie a o zachovávanie krbu našich myšlienok čistým. Ak sa o to budeme snažiť, prežijeme plnohodnotný život na zemi, a zároveň tým budeme pozitívnym spôsobom formovať astrálny svet, do ktorého vstúpime po svojej fyzickej smrti. Budeme v ňom stúpať stále vyššie a vyššie, až nakoniec vstúpime do večnej ríše Ducha.

Ľudia však vo všeobecnosti o týchto veciach nevedia, ba ani nechcú vedieť, a preto charakterom, spôsobom a nekvalitou svojho cítenia a myslenia vytvárajú astrálny svet plný negativity. V ňom uviaznu ich duše po fyzickej smrti a v ňom budú trpieť dovtedy, kým sa nespamätajú a nenastúpia na cestu k Bohu a k jeho Svetlu. Alebo tam zostanú až do konca trvania hmotnosti, aby sa jej koniec a rozklad stal aj ich definitívnym koncom, totožným s večným zatratením.

Toľko v stručnosti k astrálnej úrovni od zeme odchádzajúcej, a teraz sa pozrime na astrálnu úroveň k zemi prichádzajúcu.

Skôr ale ako začneme treba ešte objasniť, že životný priestor, v ktorom tu na zemi žijeme, je vytvorený bytosťami prírody, čiže bytostnými. Bytosti prírody ho sformovali v súlade s Vôľou Stvoriteľa. Preto je prírodný svet, nedotknutý ľudskou rukou krásny, dokonalý, čistý a harmonický.

A títo bytostní nesformovali len náš hmotný svet, ale formujú i astrálnu úroveň, tvorenú našimi citmi a myšlienkami. Ako už bolo povedané, formujú ju a vytvárajú ju v súlade s formou, obsahom a kvalitou nášho cítenia a myslenia.

No a bytostní formujú aj astrálnu úroveň k zemi prichádzajúcu. Všetko, čo k zemi prichádza k nej prichádza zhora, a preto je to krásne, harmonické, svetlé a dokonalé. Takou je i astrálna úroveň k zemi prichádzajúca, ktorá je ideálnym predobrazom zeme samotnej i všetkého, čo na nej má vzniknúť. Preto túto astrálnu úroveň môžeme nazvať aj úrovňou ideálnych predobrazov. Je sformovaná bytostnými podľa Božích zákonov a podľa Pánovej Vôle, a má ľuďom slúžiť ako ideálny vzor pre všetko, čo na zemi tvoria a budujú.

Aby sme to lepšie pochopili, ukážme si príklady, kedy to fungovalo tak ako má, a kedy pozemskí tvorcovia pri svojom tvorení načreli z astrálnej úrovne ideálnych predobrazov, a tieto predobrazy materializovali a zhmotnili vo svojich dielach na zemi.

Skôr, ako Johann Sebastian Bach napísal svoje symfónie, boli pre neho napísané bytostnými v astrálnej úrovni ideálnych predobrazov. Bach sa dokázal naladiť na túto úroveň a vo svojej inšpirácii prijať to, čo bolo pre neho už nachystané.

Skôr, ako Leonardo da Vinci namaľoval svoju Monu Lisu, bola Mona Lisa namaľovaná bytostnými v astrálnej úrovni predobrazov. Leonardo sa dokázal naladiť na túto úroveň a dokázal tento obraz zmaterializovať. Pracoval na ňom niekoľko rokov, stále sa k nemu vracal, stále ho prerábal a nebol s ním spokojný, pretože neustále vnímal veľký rozdiel medzi nádherou obrazu, namaľovaného bytostnými a jeho vlastnou schopnosťou dosiahnuť tohto ideálu.

Takýmto spôsobom píšu básnici svoje verše a spisovatelia svoje romány. Takýmto spôsobom bol vynájdený penicilín a rôzne iné významné objavy a vynálezy. Takýmto spôsobom vzniklo úplne všetko, čo na zemi máme. Architektúra, predmety dennej potreby, umelecké diela, vynálezy i tento text.

Otázkou iba zostáva, nakoľko presne dokážu ľudia vnímať a vnútorne uchopiť ideálne predobrazy, a následne ich čo najvernejšie zrealizovať v hmotnej podobe. Čím viac sú ľudia pokornejší, citlivejší a duchovne vedomejší, tým presnejšie sa to deje. Avšak čím viac sú ľudia domýšľaví, rozumovo racionálni a duchovne neznalí, tým viac je ich výsledná materializácia vzdialená od ideálnych predobrazov, a tým viac sa podobá karikatúre.

Je iba čisto v moci a v rukách ľudí, či sa naša planéta so všetkým čo sa na nej nachádza, stane dokonalým odrazom planéty Zeme z astrálnej ríše ideálnych predobrazov, alebo naopak, či sa stane len jej spotvorenou karikatúrou.

V tejto ríši je nachystaných ešte množstvo prevratných objavov a vynálezov, ešte množstvo najneuveriteľnejších vecí, aké si ani nevieme predstaviť, ale na to, aby mohli byť materializované, musia ľudia ešte duchovne dozrieť, pretože jedine znalosť Pánovej Vôle a jeho Zákonov im umožní správnym spôsobom čerpať z týchto úrovní a potom to čo najpresnejšie prenášať do najhrubšej hmotnosti.

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami si niekto môže položiť otázku: „A čo napríklad atómová bomba? Čo koncentračné tábory a mnohé iné zlé a deštruktívne veci? Aj tieto boli najskôr vytvorené bytostnými v astrálnej ríši ideálnych predobrazov?“

Nie! V tomto prípade je to inak, pretože v ríši ideálnych predobrazov vytvárajú bytostní len to, čo je svetlé a čo pochádza zo Svetla.

Odkiaľ sú však potom čerpané inšpirácie k materiálnemu uskutočneniu negatívnych veci?

Sú čerpané z druhej astrálne úrovne od zeme odchádzajúcej, vytvorenej ľudskými myšlienkami a citmi. V tejto ríši sa nachádzajú zhromaždiská všetkého rozumového poznania a bádania, vytvárané ľudskou rozumovou aktivitou počas celej dlhej histórie zeme. Ide o informácie všetkého možného druhu, neraz veľmi vzdialené od zákonov Božích i od akýchkoľvek morálnych zásad.

No a práve sem, do týchto astrálnych ľudských myšlienkových centrál sa vo svojej inšpirácii a vo svojom bádaní napájajú rôzni vedci a bádatelia, snažiaci sa vytvoriť niečo deštruktívne. Nejaké nové zbrane, či iné deštruktívne veci, ktorých účelom je zabíjať, škodiť, zotročovať, podmaňovať si a ovládať. Pri pozitívnom naladení ľudí je čerpané zo svetlej astrálnej ríše ideálnych predobrazov a pri negatívnom naladení je čerpané z negatívnej astrálnej úrovne, vytvorenej negatívnym ľudským myslením a chladnou rozumovou racionalitou bez morálky.

Zo všetkého, čo bolo povedané je každému jasné, akými máme byť a kam sa máme napájať, aby bolo na zemi lepšie. Vo vzťahu ku každému jednotlivému človeku, žijúcemu na zemi je to možné v prostej jednoduchosti vyjadriť slovami:

Kto v sebe prechováva pevné chcenie k dobru a snaží sa o čistotu svojich myšlienok, ten kráča cestou k Najvyššiemu. Ten kráča stvorením správne a toho vnútorné napojenie bude vždy ukotvené v astrálnej ríši ideálnych predobrazov. Tieto predobrazy bude vnímať a bude ich prenášať do materiálnej úrovne, prinášajúc tak požehnanie sebe, svojim blížnym i celému svetu.

Živorenie kvôli neschopnosti nadýchnuť sa Svetla

20.05.2024

Tento text odhaľuje podstatu celkovej biedy ľudstva i jednotlivcov. Je ale zároveň návodom, ako sa tejto biedy zbaviť. Ako sa stať spoločenstvom skutočných, pravých a naozaj hodnotných ľudí, ktorí nášmu súčasnému svetu tak fatálne chýbajú. My ľudia žijeme vo svete hmoty. Vo svete najhrubšej hmotnosti, alebo hrubohmotnosti. Podstatu a obmedzenie nášho hrubohmotného [...]

Len pravé dobro prináša naozaj dobro! Žiaľ, takéto dobro chýba

16.05.2024

Jednou zo základných vlastností človeka je, že musí neustále niečo chcieť. Človek nie je schopný ani na okamžik zastaviť vlastné chcenie, pretože je k nemu tlačený vyššou silou, ktorá prúdi univerzom. Je to neviditeľná, neutrálna sila, prúdiaca zhora, ktorá núti všetko živé do neustáleho pohybu. Do pohybu telesného, ako i duševného. Táto neutrálna sila pôsobí [...]

Ľudia! Úbohé bytosti, ovládané svojimi sklonmi

13.05.2024

Všetko, čo na svete jestvuje, môže človek využívať. Môže mať záľubu v mnohých veciach a môže sa im venovať. Nikdy by ale nemal dopustiť, aby ho tieto veci ovládli. Aby sa upriamil iba na ne. Aby ich postavil na prvé miesto a všetko ostatné začal odsúvať na vedľajšiu koľaj. Takýmto spôsobom si totiž, vo vzťahu k svojmu vlastnému duševnému obzoru, zužujeme [...]

SR NRSR 12. schôdza zasadnutie BAX

Upokojiť atmosféru a neeskalovať! Aká je cesta k zmiereniu po atentáte?

21.05.2024 19:00

Zhodne odsudzujeme tých, ktorí cez atentát mobilizujú proti druhému táboru, či tých, ktorí ho ticho schvaľujú. Nájdeme (ďalšie) riešenia? Zapojte sa do pokračovania diskusie!

NRSR, parlament, poslanci

Poslanci schválili rozsiahle zmeny v zákone o Fonde na podporu umenia

21.05.2024 18:22

O poskytnutí peňazí z Fondu na podporu umenia bude po novom rozhodovať rada fondu.

medveď

Pre výskyt medveďa sa bude po novom vyhlasovať mimoriadna situácia. Parlament schválil aj riešenia na jeho elimináciu

21.05.2024 18:03

Poslanci Národnej rady prijali zrýchlene novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj o novelu zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

Kaliňák, Šutaj Eštok,  Gašpar

Otázka komplicov atentátnika je otvorená. Jeho profil na Facebooku vymazala Meta, ale obsah bol podľa Šutaja Eštoka zmazaný skôr

21.05.2024 17:34, aktualizované: 19:07

Polícia naďalej pracuje aj s verziou, že atentátnik mal komplicov. Naznačil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

milansupa

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 159
Celková čítanosť: 237869x
Priemerná čítanosť článkov: 1496x

Autor blogu