Založ si blog

O žiarení univerza a o ľudskej schopnosti ovládať hmotu

Vopred však upozorňujem, že nepôjde o nijaké lacné kúzla, ale o odhalenie ľudskej schopnosti ovplyvňovať hmotu a určitým spôsobom ju ovládať.

Všetko okolo nás vo stvorení je postavené na žiarení a je v skutočnosti žiarenie. V prvom rade je treba vedieť, že celým univerzom prúdi základné žiarenie Svetla, ktoré je zdrojom pre všetky ostatné žiarenia vo stvorení. Obrazne si to môžeme prirovnať k obrovskému vianočnému stromčeku s množstvom farebných ozdôb. Elektrický prúd, ktorý všetky tieto ozdoby napája nie je vidieť. Je to však zásadný a najdôležitejší energetický potenciál, umožňujci ozdobám, aby svietili.

Elektrický prúd je ako základné žiarenie Svetla, napájajúce a dávajúce životnú energiu najrozličnejším bytostiam vo stvorení, aby každá z nich mohla žiariť svojim vlastným spôsobom, a tak vysielať do celku stvorenia svoje vlastné, jedinečné vyžarovanie.

Všetko jestvujúce nejakým spôsobom vyžaruje. Kameň, rastlina, zviera, strom i človek. A všetky tieto žiarenia, čerajúce energiu z pomyselného elektrického prúdu prvotného žiarenia Svetla, sa vzájomne ovplyvňujú.

I ľudia sa vzájomne ovplyvňujú vyžarovaním svojej osobnosti. Ovplyvňujú sa vyžarovaním svojho cítenia a myslenia, ako i vyžarovaním svojich slov a činov. A ovplyvňujú sa buď pozitívne, alebo negatívne. Podľa toho, či oni sami pozitívnym, alebo negatívnym spôsobom zhodnocujú základné Svetlé Božie žiarenie.

Pozitívne zhodnocovanie základného žiarenia môžeme vidieť všade v prírode. Všetko, čo žije v prírode radostne čerpá zo žiarenia Svetla a zhodnocuje ho správnym, čiže svetlým spôsobom. Prírodný svet a všetky živé bytosti v ňom zhodnocujú základné Svetlé žiarenie presne v zmysle jeho Svetlej a Čistej podstaty, čo možno jednoznačne vidieť v tom, čo príroda vytvára. Je to zdravé, krásne, svieže, čisté a harmonické.

A presne takýmto istým spôsobom, v zmysle Svetlej podstaty Pánovho žiarenia, ktoré prijíma, mal pôsobiť aj človek, na základe čoho by aj on, podobne ako príroda, vytváral veci čisté, dobré, svetlé a krásne.

Človek však zneužil Svetlé žiarenie, z ktorého smie čerpať, a svojim vyžarovaním tvorí z neho veci zlé, nesprávne, nepekné, choré, falošné a nečisté. A takýmto negatívnym spôsobom ovplyvňujú ľudia nie len sami seba a svoj ľudský svet, ale aj svet prírody a prírodných bytostí, ktoré sú pod tlakom vyžarovania ľudí nútené formovať a vytvárať zlé veci, prejavujúce sa v podobe prírodných katastrof, anomálií, nešťastí, alebo pôsobením najrozličnejších škodcov, škodlivo namiereným proti ľuďom a ich aktivitám.

Vo stvorení sa teda každý z ľudských jedincov nachádza v obrovskej sieti žiarení, ktoré ho ovplyvňujú buď pozitívnym, alebo negatívnym spôsobom. Či už ide o ľudskú spoločnosť, alebo o prírodné dianie. Zásadnou otázkou zostáva, ako si máme v tejto situácii správne raziť cestu všetkými týmito žiareniami, aby sme s istotou smerovali k šťastiu, radosti a mieru? Ako sa vyhnúť negatívnym žiareniam a nenechať sa nimi ovplyvňovať? A naopak, ako k sebe pritiahnuť pozitívne žiarenia a využiť ich k vlastnému pozdvihnutiu?

Ak chce človek dosiahnuť toho, aby k nemu v jeho živote prúdili iba žiarenia dobra, môže tak urobiť jedine skrze svoje vlastné obrátenie sa k dobru. Tým, že sa naplno zameria na dobro, čistotu, lásku k blížnym a harmóniu, ktoré sa snaží za všetkých okolností vyžarovať prostredníctvom svojho myslenia, cítenia a pozitívneho prístupu ku všetkému živému.

Takýmto spôsobom nie len že správne využije základné Svetlé žiarenie v jeho čistom a pozitívnom zmysle, ale zároveň k sebe pritiahne všetky okolité svetlé žiarenia, ktoré k nemu začnú prúdiť. Takýmto spôsobom prináša človek požehnanie nie len sebe, ale jeho šťastie a radosť pôsobia blahodárne na ľudí i na prírodu. Znamená to teda, že ten, kto v sebe prechováva radostné a čisté chcenie, si je schopný žiarením svojej osobnosti bezpečne raziť cestu vpred všetkými ostatnými žiareniami, ktoré ho na nej budú ešte aj podporovať.

Čisté, detsky radostné žiarenie našej osobnosti, plné dôvery v dobro a Svetlo nás spája s harmóniou stvorenia a robí nás vládcami nad všetkými ostatnými žiareniami. Svojim Svetlu otvoreným vnútrom sme schopní pozitívne ovplyvňovať pozemský svet. Otvorenosťou svojho vnútra voči Svetlu sa máme vedome spájať s vyššími žiareniami, ktoré potom môžu skrze nás prichádzať do hmotného sveta, aby ho povzbudzovali, povznášali a uzdravovali.

To je ten najzákladnejší spôsob, akým máme vládnuť hmote!

Máme jej vládnuť ako svetlé bytosti, pozitívne ju ovplyvňujúce prostredníctvom svojho radostného úsilia o dosiahnutie vlastného vyššieho zušľachtenia.

Je iba potrebné, aby ľudia konečne pochopili, že žiarenie je skrytou podstatou všetkého a uvedomili si, že kľúč k zásadnej zmene k lepšiemu v rámci spoločenských pomerov i v rámci prírodných podmienok na našej planéte je v nich samotných a v ich vlastnom nastavení k všetko objímajúcemu, čistému a dobrému chceniu.

Ale buďme ešte trochu konkrétnejší. Ako napríklad môžeme zostať zdraví a stále mladiství?

Človek môže skrze jemné vyžarovania svojho cítenia a myslenia ovládať svoje hmotné telo, ktoré je tiež len žiarením. Môže napríklad spôsobiť, že jeho telo zostane zdravé a mladistvé tým, že nechá zvnútra navonok voľne pôsobiť večnú mladosť svojho ducha. Tým, že vnútorne žijeme v čistej detskej radosti, pozitívne ovplyvňujeme zdravie svojho fyzického tela. Presne tak, ako sa múdro a pravdivo hovorí, že radostná myseľ je polovica zdravia.

Ako môžeme skrze vyžarovanie svojej osobnosti formovať svoj budúci osud?

Ak v sebe napríklad dlhodobo prechovávame a pestujeme vnútornú neistotu, strach a obavy, formujeme si sami pre seba vo svojej budúcnosti nezdar a chorobu.

A naopak, ak vo svojom vnútri vedome pestujeme odvahu, dôveru, čistotu a vieru v dobro, formujeme si sami pre seba vo svojej budúcnosti radosť, mier a zdravie.

A ako je to s chorobami?

Choroba je tiež len žiarením. Je to zakalené žiarenie, ktoré môže mať rozličné dôvody. A to buď vnútorné, alebo vonkajšie.

Napríklad rôzne ľudské slabosti sú negatívnym žiarením, ktoré nás oddeľuje od harmonického žiarenia stvorenia. To prináša najskôr chradnutie a deformovanie jemnejších obalov, obklopujúcich naše duchovné jadro, a nakoniec sa to prejaví v žiarení pozemského tela v podobe choroby.

Všetko negatívne a neharmonické, čo v sebe vnútorne dlhodobo pestujeme, teda prináša zakalenie žiarenia našej osobnosti a potom chorobu.

Nech avšak má zakalené žiarenie v tele človeka v podobe choroby akúkoľvek príčinu, dá sa vždy rozpustiť a presvetliť prílevom silného, čistého žiarenia z výšin stvorenia. Neexistujú totiž žiadne hranice, pretože všetky svety, úrovne a telá sú len žiarenie. A každé zakalené žiarenie vo forme choroby je možné zmeniť za pomoci vnútorného naladenia sa na Svetlé vyžarovanie pomáhajúcej a uzdravujúcej Lásky Božej.

Pri vrúcnom, čistom otvorení sa v dôvere v pomoc Najvyššieho, môže k nám začať prúdiť žiarenie, ktoré v prvopočiatočnej čistote Svetla môže spôsobiť zázračné vyliečenie. Každé zázračné vyliečenie má svoj počiatok v žiarení Svetla, ktoré prichádza do ľudského tela, aby ho presvetlilo a zjasnilo.

Predpokladom toho je však v prvom rade pochopenie duchovnej príčiny choroby a naša snaha o odstránenie tejto príčiny. A v druhom rade je to detsky dôverčivá a pokorná otvorenosť nášho vnútra smerom k Svetlu, v túžbe po zjasnení choroby, ktorá je zakaleným žiarením.

Čo dodať na záver?

Že je v našom vlastnom záujme i v záujme celého sveta, aby sme sa stali bdelými strážcami svojho osobného svetlého vyžarovania. Je v našom záujme i v záujme sveta, aby vyžarovanie našich citov, myšlienok, ale i slov a činov bolo vždy čisté, radostné, dobré, láskavé a spravodlivé.

Nikdy a v nijakom prípade sa nenechajme vonkajšími atakmi obrať o toto vyžarovanie. Kedykoľvek zistíme, že nám myšlienky utekajú kde nechceme, uvedomme si, že naše myšlienky sú žiarenia, ktoré chceme priviesť k vyššej svetlosti, aby skrze nás mohlo neustále prúdiť do stvorenia požehnanie svetlej tvorivej výstavby. Stačí len okamih a dobré, svetlé chcenie nášho ducha, ihneď upraví druh našich myšlienok.

Buďme svetlom sveta! Šírme doň svetlo skrze nepretržité svetlé vyžarovanie našej osobnosti, ktorým budeme všetko okolo seba posúvať k vyššej svetlosti. Staneme sa tak požehnaním pre svet a požehnanie Pánovho Svetla bude prúdiť aj ku nám samotným.

Živorenie kvôli neschopnosti nadýchnuť sa Svetla

20.05.2024

Tento text odhaľuje podstatu celkovej biedy ľudstva i jednotlivcov. Je ale zároveň návodom, ako sa tejto biedy zbaviť. Ako sa stať spoločenstvom skutočných, pravých a naozaj hodnotných ľudí, ktorí nášmu súčasnému svetu tak fatálne chýbajú. My ľudia žijeme vo svete hmoty. Vo svete najhrubšej hmotnosti, alebo hrubohmotnosti. Podstatu a obmedzenie nášho hrubohmotného [...]

Len pravé dobro prináša naozaj dobro! Žiaľ, takéto dobro chýba

16.05.2024

Jednou zo základných vlastností človeka je, že musí neustále niečo chcieť. Človek nie je schopný ani na okamžik zastaviť vlastné chcenie, pretože je k nemu tlačený vyššou silou, ktorá prúdi univerzom. Je to neviditeľná, neutrálna sila, prúdiaca zhora, ktorá núti všetko živé do neustáleho pohybu. Do pohybu telesného, ako i duševného. Táto neutrálna sila pôsobí [...]

Ľudia! Úbohé bytosti, ovládané svojimi sklonmi

13.05.2024

Všetko, čo na svete jestvuje, môže človek využívať. Môže mať záľubu v mnohých veciach a môže sa im venovať. Nikdy by ale nemal dopustiť, aby ho tieto veci ovládli. Aby sa upriamil iba na ne. Aby ich postavil na prvé miesto a všetko ostatné začal odsúvať na vedľajšiu koľaj. Takýmto spôsobom si totiž, vo vzťahu k svojmu vlastnému duševnému obzoru, zužujeme [...]

medveď

Pre výskyt medveďa sa bude po novom vyhlasovať mimoriadna situácia. Parlament schválil aj riešenia na jeho elimináciu

21.05.2024 18:03

Poslanci Národnej rady prijali zrýchlene novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj o novelu zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

Robert Kaliňák

Kaliňák: Po zasadnutí Bezpečnostnej rady predstavia členovia prvé návrhy opatrení

21.05.2024 17:04

Po stredajšom plánovanom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR sa dozvieme, aká je aktuálna situácia po atentáte na Roberta Fica.

Izrael / Vojak / Armáda / Gaza /

Už žiadny priamy prenos z Gazy. Izrael zhabal novinárom kamery

21.05.2024 16:42

Izrael vyzval "národy civilizovaného sveta", aby vystúpili proti žiadosti hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) o vydanie zatykačov na členov vlády.

železnica, cyklotrasa, Poltár, Rimavská Sobota

Tragédia na železničnej stanici v Nitre, o život prišiel 16-ročný chlapec

21.05.2024 16:40

Policajná hliadka našla telo bez známok života v blízkosti železničnej trate pod sídliskom Klokočina.

milansupa

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 159
Celková čítanosť: 237830x
Priemerná čítanosť článkov: 1496x

Autor blogu