Založ si blog

Na vlne súcitu. Neprehrajme vlastné človečenstvo!

Prebiehajúca Veľká očista, alebo veľké triedenie ľudstva znamená, že každý, kto bude smieť byť pripočítaný k princípu dobra, bude povznesený k Svetlu a každý, kto bude musieť byť pripočítaný k princípu zla, bude zatlačený nadol k temnote.

Nastáva čas žatvy! Prichádzajú anjeli so železnými kosákmi, aby zožali úrodu ľudských duší na zemi. Aby pšenicu zhromaždili v Pánových sýpkach a plevy spálili v ohni. Bytostní služobníci Najvyššieho pod tlakom Jeho Svetla práve začínajú vykonávať toto veľké triedenie.

Mnohí, ktorí vnútorne vyciťujú tlak Svetla a vnímajú, že nastal prorokmi predpovedaný čas, sa preto úzkostlivo pýtajú, čo musí človek urobiť a akým sa má stať, aby mohol byť priradený k princípu dobra? Toto je skutočne najvážnejšia otázka dnešných dní, mesiacov a rokov.

Aká je na ňu odpoveď? Aký musí človek byť, aby prešiel Veľkou očistou?

Mnohí si myslia, že k tomu bude potrebné niečo špeciálne. Nejaká vyššia znalosť zákonov stvorenia. Takáto znalosť je síce už v dnešnej dobe potrebná a môže byť ľuďom mimoriadne nápomocná, ale nebude to podmienka. Zásadnou podmienkou bude niečo absolútne jednoduché a prirodzené. Niečo ľudsky elementárne, na základe čoho budú môcť byť úplne spoľahlivo roztriedené všetky ľudské bytosti.

Čo to bude?

Schopnosť súcitu s inými a schopnosť jednať podľa svojho vnútorného hlasu. Podľa hlasu svojho cítenia a svedomia. Tieto dve kritériá rozhodnú o osude každého z nás a my sa preto na ne teraz podrobnejšie pozrime.

Absolútny základ človečenstva, vtlačený do duchovnej iskry každého z nás, sa prejavuje schopnosťou spolu prežívania všetkého, čo sa deje s ľuďmi v našom užšom, alebo širšom okolí. Prejavuje sa v spolucítení s druhými ľuďmi, ako aj v spolucítení so zvieratami i s celou prírodou. Jednoducho povedané, prejavuje sa v schopnosti súcitu. Súcitu so všetkým živým.

Pre človeka v skutočnosti nie je nič prirodzenejšie, ako vnímanie súcitu s blížnymi i súcitu so svetom rastlín a zvierat. Toto cítenie vyviera priamo zo srdca každého z nás a jeho nevyhnutným dôsledkom má byť jednanie, plné úcty voči každému človeku v našom okolí.

Úcta, ohľaduplnosť, prajnosť, dobrosrdečnosť a súcit! Takýmto spôsobom musí jednať každý človek, ktorý nechá zo svojho vnútra, zo svojho ducha voľne a bez obmedzení prúdiť navonok samotnú podstatu vlastnej ľudskosti, pretože práve toto je naša najzákladnejšia ľudská prirodzenosť. Pretože práve toto nás robí ľuďmi!

Kto má súcit s blížnymi, toho sa v spolu prežívaní s nimi vnútorne dotýka ich radosť, alebo bolesť. Kto jedná s úctou a dobrosrdečnosťou s ľuďmi okolo seba, je pravým človekom, stojacim správne v Božom stvorení. Bude môcť prejsť Veľkou očistou, pretože vo vzťahu k svojim blížnym naplňuje najdôležitejší princíp vlastného človečenstva. Pretože je bytosťou živého citu a svedomia, ktorá sa riadi svojim citom a svedomím, ako neomylným kompasom, ukazujúcim v každej chvíli, ako je treba správne s úctou a dobrosrdečnosťou pristupovať k iným.

Takýto ľudia budú jednoznačne pripočítaní k princípu dobra. Nadchádzajúca očista sa stane veľkým a zásadným predelom v tomto smere. Vzájomne totiž od seba hrubou čiarou oddelí ľudí plných súcitu, od ľudí, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov vzdialili od súcitu, dobrosrdečnosti, ohľaduplnosti, láskavosti a úcty k druhým ľuďom, čo v skutočnosti ich samotných vzdialilo od podstaty vlastného človečenstva. Trpezlivosť Božia k tomuto druhu ľudí v očiste končí a dôsledky zla, ku ktorému sa týmto spôsobom prikláňajú, na nich dopadnú s plnou silou.

Čo to ale znamená s plnou silou?

Znamená to, že po celé tisícročia bolo na zlo nazerané zo Svetla dvojakým spôsobom a dvojakým spôsobom ho zasahovali spätné účinky. Bol rozdiel medzi zlom, páchaným zo zlého chcenia a medzi zlom, páchaným z nevedomosti, z nedbalosti, zo strachu o fyzickú existenciu, z obavy zo straty zamestnania a z mnohých iných dôvodov. V druhom prípade boli spätné účinky miernejšie. V očiste však tento dvojaký meter končí a každé zlo, vykonané voči blížnym, bude zasahované spätnými účinkami úplne rovnako a naplno.

Čo to pre nás všetkých znamená?

Ukážme si to na názornom príklade. Nedávno sme mali pandémiu, ktorá ľudí nekompromisne preverila práve takýmto spôsobom. Na pozadí pandémie začal naplno prebiehať testovací a vakcinačný teror. Jedni blížni voči druhým blížnym vyvíjali nátlak, donucovanie, vydieranie, duševné znásilňovanie, vyhrážanie, a tak ďalej. Takéto jednanie bolo na míle vzdialené od spomínanej úcty, rešpektu, dobrosrdečnosti, ohľaduplnosti a láskavosti voči iným.

Každý, kto sa z akéhokoľvek dôvodu postavil na stranu nátlaku, donucovania, vydierania a vyhrážania tým poprel podstatu vlastného človečenstva, prejavujúcu sa súcitom s blížnymi a postavil sa na stranu zla. Ľudia sa stavali na stranu teroru a popierali hlas vlastného citu a svedomia kvôli strachu o svoju existenciu, kvôli strachu zo straty zamestnania, kvôli dôvere v takzvaných odborníkov, kvôli dôvere v to, čo hovoria médiá, z pohodlnosti a kvôli tomu, aby nemali problémy, na základe čoho sa stali poslušnými kolieskami v mašinérii testovacieho a vakcinačného teroru.

Zopár naozaj zlovoľných ľudí spustilo mašinériu testovacieho a očkovacieho teroru, avšak tisíce obyčajných ľudí, zo strachu, alebo z rozličných iných dôvodov, túto mašinériu poslušne udržiavalo v chode. Týmto spôsobom zlyhala väčšina lekárov, policajtov, starostov, kňazov, veriacich a podobne. Pridali sa na stranu zla a pomáhali ho udržiavať, i keď nie zo zlého chcenia, ale z iných dôvodov. Tie iné dôvody boli pred očistou ospravedlniteľné a priniesli by miernejší spätný účinok, ale v nadchádzajúcej očiste bude každé zlo voči blížnym, vykonané z akýchkoľvek dôvodov, či už v zlom chcení, alebo zo slabosti a strachu, zasahované úplne rovnakými spätnými účinkami bez rozdielu. Účinkami silnými, tvrdými a nekompromisnými, bez akýchkoľvek poľahčujúcich okolností. Je veľmi pravdepodobné, že s dianím, podobným pandémii, budeme znovu v nejakej forme konfrontovaní. Mali by sme sa preto poučiť a nabudúce sa už určite zachovať správne.

Pre ľudského ducha nie je v skutočnosti nič prirodzenejšie, ako vnímanie a pociťovanie súcitu s blížnymi. Kto súcit má a prejavuje ho, kto ho nikdy neodloží a nezaprie, ten je a zostane pravým človekom. Človekom za každej situácie, aj keď sa mnohí ľudia naokolo zlomia a pridajú na stranu zla a neznášanlivosti len preto, aby sa vyhli problémom. Takto to bolo pri pandémii a takto je to aj teraz pri prebiehajúcej vojne, ktorú doprevádza veľa prejavov nenávisti, netolerancie, zloby a nepriateľstva. Nepridávajme sa k nim a nenechajme sa vyprovokovať k podobnému jednaniu.

Všetkým týmto dianím totiž začína prestupovať Veľká očista, prinášajúca triedenie ľudí na dve skupiny. Na tých, ktorí obstoja a na tých, ktorí zlyhajú. Ny tých, ktorí obstoja, pretože si v búrkach pozemského očistného diania zachovajú vnútorne živé spolucítenie s blížnymi, prejavujúce sa súcitom, dobrotou, láskavosťou a ohľaduplnosťou k iným. A na tých, ktorí v búrkach pozemského očistného diania neobstoja, pretože zapreli podstatu vlastnej ľudskosti, spočívajúcu v spolucítení s blížnymi. Pretože ju zapudili kvôli materiálnym výhodám, kvôli strachu, slabosti, alebo snahe nenarobiť si zbytočné problémy. Avšak toho, kto bude stále zapierať vlastné človečenstvo, prejavujúce sa živým spolucítením s blížnymi, toho napokon zaprie aj jeho Stvoriteľ, ak sa konečne nespamätá a opäť nestane pravým človekom.

***

„Milujte sa navzájom tak, ako som ja miloval vás!“

Syn Boží Ježiš Kristus

Živorenie kvôli neschopnosti nadýchnuť sa Svetla

20.05.2024

Tento text odhaľuje podstatu celkovej biedy ľudstva i jednotlivcov. Je ale zároveň návodom, ako sa tejto biedy zbaviť. Ako sa stať spoločenstvom skutočných, pravých a naozaj hodnotných ľudí, ktorí nášmu súčasnému svetu tak fatálne chýbajú. My ľudia žijeme vo svete hmoty. Vo svete najhrubšej hmotnosti, alebo hrubohmotnosti. Podstatu a obmedzenie nášho hrubohmotného [...]

Len pravé dobro prináša naozaj dobro! Žiaľ, takéto dobro chýba

16.05.2024

Jednou zo základných vlastností človeka je, že musí neustále niečo chcieť. Človek nie je schopný ani na okamžik zastaviť vlastné chcenie, pretože je k nemu tlačený vyššou silou, ktorá prúdi univerzom. Je to neviditeľná, neutrálna sila, prúdiaca zhora, ktorá núti všetko živé do neustáleho pohybu. Do pohybu telesného, ako i duševného. Táto neutrálna sila pôsobí [...]

Ľudia! Úbohé bytosti, ovládané svojimi sklonmi

13.05.2024

Všetko, čo na svete jestvuje, môže človek využívať. Môže mať záľubu v mnohých veciach a môže sa im venovať. Nikdy by ale nemal dopustiť, aby ho tieto veci ovládli. Aby sa upriamil iba na ne. Aby ich postavil na prvé miesto a všetko ostatné začal odsúvať na vedľajšiu koľaj. Takýmto spôsobom si totiž, vo vzťahu k svojmu vlastnému duševnému obzoru, zužujeme [...]

RNC,  Republikánsky národný výbor

Sídlo výboru republikánov evakuovali z dôvodu zásielky ampuliek s krvou. Boli určené pre Trumpa

22.05.2024 23:10

Bezprostredne nebolo známe, či s doručenou krvou prišli nejaké osoby do kontaktu a ani to, komu patrila.

čln, dunaj, maďarsko

Motorový čln, ktorý narazil do výletnej lode na Dunaji, riadil opitý muž

22.05.2024 21:50

Maďarská polícia našla jedného z piatich nezvestných po tragickej zrážke motorového člna s výletnou loďou.

NATO, Ukrajina

Weimarský trojuholník: Nemecko, Francúzsko a Poľsko chcú byť základom obrany Európy pred Ruskom

22.05.2024 21:10

Nemecko, Francúzsko a Poľsko sa chcú stať hnacou silou európskeho bezpečnostného rámca, ktorý by dokázal odolávať hybridným hrozbám Ruska.

budova TASR tlačová agentúra SR

Poslanci zvolili troch nových členov Správnej rady Tlačovej agentúry SR

22.05.2024 20:56

Poslanci zvolili odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie a odborníka v oblasti žurnalistiky.

milansupa

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 159
Celková čítanosť: 238216x
Priemerná čítanosť článkov: 1498x

Autor blogu