Budúci rodičia pozor! Kvalitu svojich detí určujete už pred ich narodením!

22. februára 2024, milansupa, Skryté súvislosti

Úplne všetko, a teda aj počatie a narodenie dieťaťa, podlieha dôsledným a nezmeniteľným prírodným zákonom, čo zaiste nebude nikto popierať.

Ale pôsobenie týchto zákonov zasahuje ešte oveľa hlbšie, ako sa ľudia doposiaľ domnievali. Prírodné zákony, alebo inak povedané, Zákony stvorenia, totiž ovplyvňujú naprosto rovnako dôsledne aj oblasť skrytého, duševného diania, sprevádzajúceho počatie i narodenie, a zásadným spôsobom vplývajú na vnútorné kvality dieťaťa. Preto by rozhodne malo byť spoločensky žiaduce poznanie tohto ich hlbokého a skrytého pôsobenia, ktoré by následne malo byť využívané tak, aby túžba všetkých rodičov po dobrých deťoch nezostávala iba neuskutočneným prianím.

Lebo žiaľ nevedomosť, ľahostajná povrchnosť a všeobecná nechuť vniknúť hlbšie do týchto dôležitých súvislostí zapríčiňujú, že už po stáročia je naša zem zaplavovaná ľudsky, duševne a duchovne nekvalitnými jedincami, spôsobujúcimi iba zlo. Sebe samým, svojim rodičom, i celej spoločnosti. A toto zlo je trpkým ovocím trestuhodnej nevedomosti o Zákonitom dianí vo stvorení, ktorého účinky pôsobia bez ohľadu na to, či o nich ich vieme, alebo nevieme.

Avšak ľudia už nesmú zostávať aj naďalej nevedomí. Je naozaj najvyšší čas poznávať fungovanie Zákonitostí, ktoré tak zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu mladej generácie a tým i osud a budúcnosť celej planéty.

Ako teda vychovávať deti už pred narodením? Ako čo najpozitívnejšie ovplyvniť kvalitu svojho potomstva?

Toto všetko spočíva v rukách budúcich rodičov, ktorí však musia bezpodmienečne poznať a správne využiť dva rozhodujúce zlomové momenty v období pred narodením ich dieťaťa

Prvým z nich je samotný akt plodenia. Čo však už môže byť takého dôležitého na tomto procese, o čom by sa doteraz nevedelo? Paradoxne, ide o vec najdôležitejšiu, a síce, o dodnes nepoznaný, duševný rozmer tohto deja.

Uveďme príklad: Ak sa vo všetkej čistote a dôstojnosti telesne spojí dvojica, navzájom sa milujúca hlbokou duševnou láskou, bude ich vnútorným stavom prežiarený i samotný akt telesného spojenia.

Ako protipól si však vezmime telesné spojenie dvoch ľudí, ktorého základom je len a len zmyselnosť. Neraz i umelé, neprirodzené, a teda nečisté, zmyslené vydráždenie.

Na jednej strane to teda bola hlboká vzájomná duševná láska, kým na druhej strane išlo iba o ukojenie vybičovanej zmyselnosti. Ak by došlo v oboch spomenutých prípadoch k počatiu a k následnému narodeniu dieťaťa, celkom určite sa to odrazí na jeho duševných kvalitách.

V tom prvom prípade bude veľký predpoklad, že príde na svet osobnosť vysokých ľudských a duševných kvalít, kým v druhom prípade sa mimoriadne zvyšuje riziko príchodu bytosti omnoho menej kvalitnej, až nízkej, inklinujúcej viac k živočíšnemu, ako k ušľachtilo ľudskému, duševno – duchovnému rozmeru bytia.

Áno, je to tak, medzi kvalitou duševného stavu dvojice pri akte plodenia a vnútornými kvalitami nového človeka vládne priama úmernosť.

No a ďalším, druhým, ešte zásadnejším momentom v období pred narodením, je doposiaľ nepoznaný dej, prebiehajúci v polovici tehotenstva. Ide o obdobie, v ktorom dochádza k prvým pohybom dieťaťa v tele matky. Tieto pohyby sú spôsobené spojením dozrievajúceho detského telíčka s ľudským duchom, snažiacim sa o pozemské vtelenie.

Aby sme si to lepšie objasnili, pozrime sa do sféry, našim očiam neviditeľnej. Akonáhle dôjde niekde k počatiu, začínajú sa okolo nastávajúcej matky okamžite zhromažďovať ľudské duše, túžiace po pozemskom vtelení a každá z nich by pre seba veľmi rada zaujala novo sa formujúci, telesný príbytok.

Samozrejme, sú medzi nimi duše kvalitné i menej kvalitné. No a rozhodnutie, ktorá z nich dostane túto príležitosť, spočíva v rukách budúcej matky. Ona určí, či bude dieťa dobré, alebo zlé, či bude jeho príchod šťastím a radosťou pre celú rodinu, alebo naopak, nešťastím a zdrojom neustálych problémov doma i medzi ľuďmi.

Budúca matka o tom rozhodne duševným stavom svojho vnútra! Ním vytvorí rovnorodý most ku celkom konkrétnej duši, nachádzajúcej sa v jej blízkosti, ktorá, na základe fungovania Zákona rovnorodosti, dostane práve prostredníctvom duševného stavu matky príležitosť k spojeniu sa s dozrievajúcim telíčkom v jej lone. No a k tomuto deju dochádza v polovici tehotenstva.

A tak sa teda, na základe tohto diania bežne stáva, že hoci otec a matka fyzicky splodia pozemské telo dieťaťa, jeho skutočným, duchovným otcom, alebo matkou, môže byť nejaká iná osoba, žijúca v blízkosti nastávajúcej mamičky. Osoba, ktorá bude mať zásadný vplyv na jej duševný život práve v polovici tehotenstva.

Uvediem príklad: Istý manželský pár očakával narodenie dieťaťa, avšak muž musel odísť do zahraničia. Poprosil teda svojho suseda, aby bol jeho tehotnej manželke nápomocný. Všetko nakoniec dobre dopadlo, ale čím dieťa viacej rástlo, tým nápadnejšie sa začalo podobať …na suseda! Nielen vzhľadom, ale aj povahou.

Rodičia si to nevedeli vysvetliť, pretože mali úplnú istotu, že dieťa fyzicky počali práve oni. My ale už vieme, čo bolo príčinou. Toto je zároveň aj vysvetlením, prečo sa neraz aj do dobrej rodiny a dobrým rodičom narodí takzvaná čierna ovca.

Každá žena, ktorá má problémy so svojim potomkom, by sa teda mala zamyslieť, v koho blízkosti sa pohybovala a koho duševnému vplyvu podliehala práve v období polovičky svojho tehotenstva.

Žiaľ, dôsledky jej nevedomosti o týchto veciach sa už nedajú vziať späť a následný výchovný proces, či už doma, alebo v škole, môže iba čiastočným a dielčím, ale nikdy už nie zásadným spôsobom ovplyvniť formovanie osobnosti nového jedinca. Práve z tohto dôvodu vychádzajú preto neraz nazmar všetky dobré snahy a všetko úsilie rodičov i pedagógov.

Ale nastávajúce mamičky ešte nič nezmeškali! Ak si uvedomia prevratný význam toho, čo bolo povedané, a dokážu to aj využiť, môžu si byť isté, že im budú ich deti prinášať len a len radosť.

V polovičke tehotenstva by preto mali veľmi úzkostlivo dbať na to, v akej spoločnosti sa pohybujú, kto sa zdržuje v ich blízkosti a aký je ich osobný, vnútorný, citový a myšlienkový život. Mali by úplne vedome usmerňovať svoju myseľ k čistote, ušľachtilosti a ku Svetlu!

Áno, je to už raz tak, pozemské ženy držia vo svojich rukách budúcnosť ľudstva. Kvalitou svojho vnútorného života majú schopnosť formovať kvalitu nových, prichádzajúcich generácií. Ak sa teda vzchopia a využijú svoju moc, dokážu zastaviť dlhotrvajúci a všeobecný, morálno – mravný úpadok ľudstva. A nielen to! Dokážu obdarovať národy zeme generáciami ľudí novej doby. Generáciami, naplnenými tými najušľachtilejšími ľudskými vlastnosťami, ktoré na zemi vybudujú niečo, čo sa bude podobať …raju! Toto nedokážu ani peniaze, ani štáty, ani politici, ani cirkvi, školy, inštitúcie, spolky, združenia, či organizácie. Dokážu to iba pozemské ženy, vedome jednajúce v súlade so Zákonitým dianím vo stvorení.

A preto treba všetkým, nie iba ženám, vždy neustále pripomínať nesmierny dosah slov: Udržujte krb svojich myšlienok čistý! Tým založíte mier a budete šťastní!