Pretrvávajúce duchovné bezvedomie je už ďalej neprípustné!

18. júla 2022, milansupa, Výstrahy

Máme leto a s ním letný oddych, doprevádzaný úplným vypnutím a letnou neviazanosťou. Po dlhšej dobe sa zdá byť všetko v úplnom poriadku. Zdá sa to byť také, aké bolo predtým.

Mali by sme sa však rýchlo zobudiť z tejto ilúzie, pretože nič nie je v poriadku a nič už nebude také, ako predtým. Dianie sa totiž dalo do pohybu a už ho nič nezastaví. Zdanlivé obdobie uvoľnenia, ktoré momentálne prežívame, je len krátka prestávka v železnom reťazení budúcich udalostí. Prestávka, daná nám z milosti na to, aby bola správne využitá a nie totálne premrhaná tak, ako vždy doposiaľ.

Aby bola využitá k pochopeniu skutočnej podstaty toho, čo prichádza, a hlavne k uskutočneniu výrazného osobného duchovného posunu vpred, logicky vyplývajúceho z tohto pochopenia. Akákoľvek povrchnosť a ignorovanie týchto skutočností prinesie len ďalšie, až do maxima stupňované zhoršovanie situácie. A naopak, pochopenie podstaty toho, čo sa deje, a zahájenie osobného duchovného vzostupu čo najväčšieho počtu jednotlivcov môže spôsobiť značné zmiernenie toho, čo prichádza.

A čo prichádza?

Prichádza to, čo bolo predpovedané a pred čím sme boli varovaní dávnymi prorokmi. Prichádza očista zeme! Očista od starého, zlého, nesprávneho, falošného, pokryteckého, nečistého, nespravodlivého, nečestného, bezohľadného a bezcharakterného.

Je napísané, že čas veľkej očisty bude možné poznať podľa viacerých znakov. Jedným z nich bude napríklad to, že šelma, predstavujúca zlo a temnotu, bude nútiť všetkých ľudí, malých i veľkých, bohatých i chudobných, aby prijali znak šelmy na svoju ruku. Lebo bez tohto znaku nebudú môcť ani kupovať, ani predávať, ani cestovať, ani chodiť do reštaurácií, či k lekárovi.

Kto nie slepý a hluchý k znameniam času, musí predsa jasne vidieť, že to, čo bolo predpovedané pred stáročiami, sa reálne udialo v dnešnej dobe. Podľa tohto jediného znamenia sa dá predsa poznať, že doba veľkej očisty zeme nastala! Na ľudí boli vypustení apokalyptickí jazdci pandémie, vojny, nedostatku a hladu.

Živly zeme bijú Európu suchom a katastrofálnym dlhodobým deficitom vlahy v pôde, čo pri vysokých cenách potravín, spôsobených infláciou, povedie k ich ďalšiemu zdražovaniu a nedostatku. Všetko toto, a mnohé iné okolo nás sa deje preto, aby hluchí začali konečne počuť, aby sa slepým otvorili oči, a aby si nevedomí konečne uvedomili, v akej nesmierne vážnej dobe žijeme.

Uvedomenie si vážnosti doby a jej rozpoznanie je prvým zásadným krokom, ktorý má byť uskutočnený doposiaľ nevedomými jednotlivcami. A z tohto prvého kroku potom nevyhnutne a logicky vyplynie krok druhý, spočívajúci v hľadaní odpovede na otázku, ako čas očisty prežiť a ako ho bez ujmy prestáť.

Všetko to negatívne, čo na nás začalo v poslednej dobe dopadať, ako keď sa roztrhne vrece, však nie je žiaden trest Hospodina. Stvoriteľ nás netrestá! Trestáme sa my sami, pretože to, čo prežívame, je nevyhnutný dôsledok toho, ako sme žili! Je to dôsledok našej vlastnej nečestnosti, nespravodlivosti, nečistoty, bezohľadnosti, chamtivosti, duchovnej vlažnosti a mnohého iného.

Dožili sme sa doby, v ktorej na nás začínajú dopadať všetky dôsledky nášho zlého a nesprávneho jednania. Dopadajú na nás prostredníctvom pandémie a všetkých opatrení, ktoré ju doprevádzajú. Dopadajú na nás prostredníctvom vojny, sankcií, inflácie, chudoby a mnohých iných rán, ktoré nás ešte len čakajú. To všetko sú dôsledky nášho povrchného a plytkého prístupu k životu, žitého bez poznania skutočného zmyslu nášho bytia.

Avšak aj napriek tomu, že sme dennodenne atakovaní negatívnym dianím, napriek tomu, že mnohí prepadajú depresii a strachu z budúcnosti, ľudia nechcú pochopiť, že nadišiel čas očisty zeme, a že to, čo sa deje, je treba vnímať ako silný impulz k vlastnej premene.

Silný impulz k vlastnej premene! Toto je tým, k čomu nás chcú udalosti a všetko vonkajšie dianie dotlačiť. Chcú nás dotlačiť k premene súčasného, starého, materialistického a rozumového človeka, ktorého svet sa rúca, na nového, duchovného človeka, ktorý má na nových základoch začať budovať nový svet. Nový svet, postavený na hodnotách ducha, ako na niečom, čo je prvoradé, a čo je nadradené hodnotám matérie a rozumovej racionality.

Kto v dnešnej vážnej dobe vykročí na cestu duchovnej premeny a duchovného obrodenia vlastnej osobnosti, ide v súlade s tým, čo od nás vyžaduje duch času. Kto takto činí, dostáva sa do harmónie a do súladu so silami Svetla, obklopujúcimi našu zem. Takýto človek bude vo svojom správnom úsilí všemožne podporovaný a dostane sa mu všetkých pomocí, potrebných na to, aby úspešne zvládol prechod dobou očisty zeme. Takýto človek bude totiž vo svojom správnom snažení o vlastnú duchovnú obrodu stáť tak, ako chce Stvoriteľ, a preto bude Stvoriteľom a jeho Svetlom podporovaný. Bude podporovaný jeho mocou a silou. Preto je v životnom záujme každého človeka na našej planéte, aby sa správne postavil do súladu s Vôľou Najvyššieho a do súladu s jeho svätým chcením. Pretože práve toto je to nové, čo prichádza!

To staré, spočívajúce v odtrhnutí od Stvoriteľa a jeho Vôle, v odtrhnutí od hodnôt Ducha, v pripútaní k matérii a k rozumu už nemá v dnešnej dobe žiadnu podporu Svetla, a preto smeruje k zániku. Bude to zničené, ako zdroj ustavičného nešťastia a nahradené novým spôsobom života, prinášajúcim šťastie a harmóniu.

Staňme sa preto novými! K tomu nás vyzýva dnešná doba! K tomu sme dnešnou dobou tlačení a k tomu ňou budeme tlačení stále viac a viac!

Staneme sa v nej svedkami kolapsu starého a zároveň zázračného zrodenia nového, ktoré povstane z ruín, a ktorému budú budú poskytnuté veľké pomoci zo Svetla, aby mohlo zakoreniť, zmocnieť, vyrásť a priniesť bohatú úrodu.

Doba chladne, racionálne uvažujúceho, rozumového, materialistického a anti duchovného človeka definitívne končí a začína nová doba človeka citového, srdečného, dobrotivého, čistého, spravodlivého a duchovného. Všetko, čo sa bude diať v nasledujúcich dňoch, mesiacoch a rokoch nás bude navigovať týmto smerom a my budeme mať príležitosť prežívať na vlastnej koži dôsledky toho, na akej strane stojíme. Či na strane starého, smerujúceho do nešťastia a ku skaze, alebo na strane nového, smerujúceho ku Svetlu a stojaceho pod ochranou Božou.

Doba volá k zmene! Volá a vyzýva k duchovnej premene osobnosti! Budúcnosť bude patriť iba tým, ktorí sú vnímaví k hlasu doby a začnú usilovať o to, čo od nás všetkých žiada.